Хеджиране

Терминът хеджиране идва от английски (hedging) и е свързан с мерките, с които се цели намаляването на потенциалните опасности и рискове при търговията на финансовите пазари. Ако трябва да го обясним по-популярно и конкретно, хеджирането е предварителната договорка да се купи или продаде нещо (стока, валута, акции) по фиксирана в бъдещето цена, с цел да се минимализира рискът от неочаквани и непредвидени колебания в цената на въпросния обект на хеджиране в бъдеще. Хеджирането като практика има доста древни корени и води началото си от Япония, където предварително производители и купувачи на ориз договаряли продажните цени, застраховайки се от колебанията на реколтата. Ясно е, че с хеджирането ние се застраховаме срещу рискови колебания на цените. Но също така е ясно, че умалявайки възможния риск, ние значително намаляваме и възможните печалби. Ако се случи неблагобриятното събитие, срещу което ние се застраховаме, съвършено логично няма да претърпим загуби. Но също така логично, ако нещата се развият благоприятно, ние няма да придобием всички онези печалби, които бихме придобили, в случай че не сме хеджирали. Тоест, хеджирайки, ние намаляваме евентуалните си печалби, застраховайки се от евентуални загуби. Затова е важно да се разбере, че хеджирането е насочено по-скоро към намаляване на евентуалните загуби, отколкото към увеличаване на печалбите. За хеджирането трейдърите използват опциони и фючърси. Опционите дават право, но не задължават абсолютно да купиш или продадеш в бъдеще на уговорена по-рано цена. А фючърсите задължават сделката да се случи при цената, уговорена по-рано. По правило хеджирането е практика, към която по-голяма част от частните инвеститори никога няма да прибягнат, защото вниманието им е насочено към дългосрочни вложения и краткосрочните колебания не ги интересуват. Но все пак е добре да знаем, че съществува и такава възможност.

Google+ Comments