Налични средства в излишък

Общоприетото схващане е, че всеки бизнес трябва да разполага с ликвидни активи (налични средства в банкови сметки и ликвидни инвестиции), равни на три до шест месеца оперативни разходи. Нека разделим наличните средства в месечна оперативна сметка и фонд за непредвидени разходи. В първата ще има достатъчно средства за покриване на месеца от годината с най-ниски парични постъпления. Вторият ще е този, който да се равнява на трите до шест месеца оперативни средства.

9-geld-100euro-notenЧудите се как да ги калкулирате? Анализирайте разходите за последните дванадесет месеца, разделени на производствени и режийни разходи за месец, независимо от обема на продажбите. Разгледайте текущите си активи (банкови извлечения, неполучени дължими средства, балансова стойност), извадете годишните пасиви (данъци, изискуеми задължения към кредитори, краткосрочни заеми) и разделете на 365 дни в годината, за да получите дневен оперативен капитал. Умножете го по определен брой дни, докато не стигнете до сума за непредвидени разходи, която ви удовлетворява.

Ако все още не сте сигурни за сумата на непредвидените разходи, направете прогноза за движение на паричните средства, разигравайки най-добрия и най-лошия сценарий. Примерно при втория отбележете какво би станало, ако загубите важен клиент, топ служител или ако ви застигне природно бедствие. Определете нужната сума по такъв начин, че да не засегнете твърде много текущите операции, но и бизнесът ви да може да остане на крака, в случай че нещо се обърка.

Но ако случайно ви останат излишни пари в наличност, извън месечната оперативна сметка и фонда за непредвидени разходи, значи ще можете да се възползвате от възможността да инвестирате в собствения си бизнес. Заменете оборудването си с ново, за да повишите капацитета и производителността, наемете нови хора в отдела по продажби или помислете за поглъщане. Не оставяйте парите да се залежават, а направете нещо с тях.

Google+ Comments