Покупна и продажна цена, разлики

Днес продължавам популярно да ви обяснявам някои от основните финансови термини. Bid, Ask и Spread. Bid, или Бид, е цената, която е готов да заплати играчът на финансовия пазар, за да купи определен финансов инструмент. Ask, или Аск, е цената, на която търговецът е готов да го продава. А Spread, или Спред, е разликата между предлаганата и исканата цена, с други думи разликата между Бид и Аск. Когато има определени пазарни отношения и когато се купува или продава каквото и да е, купувачът обявява цената, на която е готов да купи, продавачът – цената, на която е готов да продаде. Класически пример за подобни пазарни отношения са търговете, където купувачът обявява възможно най-ниската цена, а продавачът отстоява възможно най-високата. При това положение, за да стане сделка, всяка една от двете страни трябва да отстъпи, но доколкото това е възможно, за да бъде все пак изгодно и за двете страни. Тук няма да задълбавам в сложните финансови дебри, а съвсем просто ще ви обясня смисъла и значението на цените, които се дават от двете страни, преди и по време на самата сделка. Затова давам съвсем популярен пример – за сделка на пазара. Продавачът дава висока цена, купувачът иска ниска. Ако исканията на двете страни не се променят, сделката ще се разпадне. Но никой не търгува, за да проваля сделки, нали? Затова в хода на преговорите най-често продавачът сваля малко цената, а купувачът завишава. Тоест всяка от двете страни предлага по-изгодни условия за другата. Тези условия все още не са в пълно съгласие, но цените на купувача и продавача се сближават. И в момента, в който се постигне пълното съгласие по условията, сделката е факт. Ето нещо подобно се случва и на финансовия пазар.

Google+ Comments