Средства от и за ЕС

В България съществуват доста на брой проекти финансирани от Европейския съюз. Сумите по тези проекти са сравнително големи на база на нашите възможности, но ето че ЕС финансира наши одобрени проекти. Най-вероятно много голяма част от населението се пита от къде идват тези средства и в какъв размер се разпределят те, между страните членки. Този въпрос е интересен и за това ще бъде коментиран с цел по-голяма яснота и прозрачност за Вас – читателите на този блог. Откъде идват ресурсите на ЕС ? Паричните средствата се добиват по няколко начина. Единият начин е от данъка върху добавената стойност. Процент от приходите от всеки ДДС, на всяка страна членка постъпва в бюджета на ЕС. Друг начин е така нареченото мито. Всяка държава, която не е членка на ЕС, заплаща за своите собствени ресурси, предимно вносни мита, постъпленията от което също влиза в бюджета. Брутният национален доход на всяка държава членка, също е фактор. По-точно 0.73 % от брутният национален доход, влиза като финансови средства в ЕС. Всяка държава членка има вноска, която трябва да се внася в определен период. Размерът на вноската е изготвен индивидуално за всяка страна, според възможностите й за заплащане, което е много солидарно. Ако заплащането е прекалено високо и натоварва дадена страна, са възможни корекции, но така или иначе сумата в процентово съотношение равна на 0.73% от брутния национален доход се заплаща. От своя страна ЕС финансира както споменах, проекти изготвени от държавите членки. Това е възможно точно чрез гореизброените финансови постъпления.

Google+ Comments